Itseohjautuvuuden haaste: Onko tiimilläsi työkalut hyvinvoinnin johtamiseen?

27. helmikuuta 2020

Mahdollisuudet oman työn hallintaan ja autonomiaan auttavat tunnetusti tiimejä ja organisaatioita menestymään. Sekä henkilökohtaiset että liiketoiminnalliset tulokset voivat parantua, koska mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työtapoihin tuo työhön lisää imua. Esimerkiksi tietotyöläisten keskuudessa tunnutaan arvostavan sitä, että saa itse päättää milloin, millä tavalla ja miten intensiivisesti työskentelee. Itseohjautuvuudessa piilee kuitenkin myös riskejä.

Työstä ja työstressistä palautuminen on yksi terveen työnteon kulmakiviä—ilman kunnollista palautumista uupumuksen ja loppuun palamisen riski kohoaa, mikä saattaa johtaa moninaisiin henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmiin sekä pitkittyneisiin sairauslomiin. Uupumisen inhimillinen hinta on merkittävä. Niin ovat myös liiketoiminnan kustannukset ja menetykset, jos poissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus lisääntyvät ja tuottavuus laskee.

Vastikään tutkittiin kolmea suomalaista ohjelmistokonsulttiyritystä, joissa on jo pitkään työskennelty hyvin itseohjautuvasti. Haastatteluiden perusteella huomattiin, että näillä tietotyöläisillä ei välttämättä ole riittäviä taitoja työhyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Itseohjautuvuutta painottavissa yrityksissä saattaa siis piillä merkittävä loppuunpalamisen vaara.

Tietotyöläisillä on haasteita hallita omaa hyvinvointia ja palautumista

Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli vihdoin vuonna 2019 työuupumuksen oireyhtymäksi, joka johtuu kroonisesta ja hoitamattomasta työstressistä. Tämä globaali ongelma ei tule ainakaan vähenemään, jos organisaatiot, tiimit ja työntekijät eivät muuta työnteon tapojaan. Jokaisen työyhteisön tavoitteena pitäisi olla terveiden, tasapainoisten ja kestävien työtapojen löytäminen.

Itseohjautuvat tiimit saattavat luoda vaikutelman kasvavasta työtehokkuudesta, mutta se ei ole kestävällä pohjalla, jos näennäinen tehokkuus johtuukin huonosta työkuorman hallinnasta. Pitkien päivien tekeminen ei pidemmän päälle kannata, mutta vielä huolestuneempi pitäisi olla, jos yksinkertaiset asiat, kuten taukojen pitäminen, alkavat unohtua.

Lue miten voit parantaa tiimin työtehokkuutta terveellä ja kestävällä tavalla, kun tuet palautumista paremmin.

Itseohjautuvien konsulttiyritysten tutkimuksessa huomattiin, että asiantuntijoiden arkiset työskentelytavat eivät tue palautumista. Haastatellut ohjelmistokonsultit eivät myöskään tunteneet työstä palautumisen periaatteita elleivät he olleet jo aiemmin joutuneet keskustelemaan palautumisongelmistaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Vaikuttaa siltä, että tietotyöläisillä on kohonnut riski uupua, jos he eivät ole aiemmin kokeneet työuupumusta ja oppineet kantapään kautta stressinhallintaa ja uupumisen ehkäisyä. Tämän pitää ehdottomasti muuttua! Itseohjautuvat tiimit ja työntekijät tarvitsevat sekä tukea burnoutin ehkäisyyn että mahdollisuuksia oppia hallitsemaan työtään terveemmillä ja tasapainoisemmilla tavoilla.

Toimivaa itseohjautuvuutta ei synny ilman tukea

Itseohjautuvat tai -organisoituvat työntekijät ja tiimit saattavat vaikuttaa erittäin itsenäisiltä ja niin heidän pitäisikin olla omaan ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen liittyvissä asioissa. Itseohjautuvia ohjelmistokonsultteja haastatellessa nousi kuitenkin esille, että he tarvitsevat tukea työn organisoinnissa ja työkuorman hallinnassa, vaikka varsinaiseen työntekoon ei esimiehen tukea kaivatakaan. Ajatus siitä, että johto, hallinto tai esimiehet ottaisivat enemmän palvelevan roolin organisaatioissa ei ole kovin uusi, mutta kenties työhyvinvoinnin tukemiseen ei ole kuitenkaan kiinnitetty tarpeeksi huomiota?

Palveleva johtaminen voi hyvinkin olla paras vastapari itseohjautuvuudelle, kun johtaja keskittyy työntekijöiden ja tiimien vahvuuksien tukemiseen ja työnteon esteiden poistamiseen, jotta he pääsevät loistamaan työssään. Työntekijän nostaminen etusijalle pelkästään työsuoritusten näkökulmasta ei kuitenkaan riitä.

Omien rajojen hahmottaminen saattaa olla vaikeaa ja siksi itsensä ylikuormittaminen käy vaivihkaa. Itseohjautuvassa organisaatiossa tämä saattaa korostua, jos palautetta omasta työstä ei saa tarpeeksi. Siksi palvelevan johtajan on syytä auttaa myös tasapainon löytämisessä töissä ja muistuttaa palautumisen merkityksestä kuormituksen vastapainona.

Oletko ajatellut viime aikoina näitä hyvinvoinnin kannalta kestävään työntekoon liittyviä asioita?

1. Sekä liian suuri että liian pieni työkuorma ovat haitallisia työhyvinvoinnille ja työn imulle.

Miten seuraatte työn kuormittavuutta? Kuinka usein käytte keskustelua työkuormasta tiimien kanssa? Miten reagoitte, jos löytyy ongelmia, kuten epätasaisesti jakautunutta työkuormaa tai liiallisia henkisiä tai emotionaalisia vaatimuksia?

2. Meillä kaikilla on omanlaiset voimavarat, joilla vastaamme työn vaatimuksiin. Sekä voimavarat että vaatimukset vaihtelevat ajan myötä.

Miten teillä otetaan huomioon muutokset voimavaroissa ja vaatimuksissa, esimerkiksi jos joku on ollut sairaana tai univelkainen tai jos projektissa ilmenee uusia hankaluuksia? Miten tuette henkilökohtaisten tai työn voimavarojen kehittymistä, kuten oppimista tai uusien ja parempien työtapojen levittämistä? Miten autatte tiimejä ja yksilöitä tunnistamaan omien voimavarojen rajat ja hyväksymään sen, että kukaan ei kykene työskentelemään täydellä teholla kellon ympäri ja joka päivä?

3. Stressin ja kuormituksen vastapainoksi tarvitaan riittävää lepoa ja palautumista.

Miten opetatte ja jaatte ajatuksia ja ideoita palautumisesta? Miten kehitätte tervettä työkulttuuria, jossa työ ja palautuminen on tasapainossa? Puututteko aktiivisesti liialliseen työntekoon ja kunnioitatteko vapaa-aikaa? Tunnistatko palautumisen tarpeen tiimissä? Kannustatteko työpäivän aikaiseen palautumiseen, esimerkiksi kunnollisten lounastaukojen pitämiseen ja muuhun työpäivän tauottamiseen?

4. Itseorganisoituvat tiimit ja itseohjautuvat työntekijät kykenevät yleensä hallitsemaan suuren osan asioista itse. Aina on kuitenkin ulkoisia paineita, joihin heillä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa.

Jääkö teillä resursointiongelmat yksilöiden taakaksi vai hoidetaanko ne esimiesten tai hallinnon tasolla? Jos projektiin ei löydy tarpeeksi tekijöitä, teettekö projektin supistamisen mahdolliseksi? Millä tavoin kuuntelette tiimejä ja tunnistatteko ajoissa tämänkaltaisia ongelmia, joita tiimien tai työntekijöiden on hankala itse hallita?

Itseohjautuvuuden ongelmien kimppuun palvelevalla johtamisella ja digitaalisilla työkaluilla

Sitä mukaa, kun yritykset kasvavat ja tiimeistä tulee entistä itseohjautuvampia, johtajien on hankalampi pysyä kartalla työntekijöiden hyvinvoinnista tai stressitasosta. Täydellisessä maailmassa työntekijöiden ja esimiesten väliset suhteet olisivat sellaisia, että “pulssilla” olisi helppo pysyä aina ja uupumiseen pystyttäisiin reagoimaan varhaisessa vaiheessa.

Näin ei harmi kyllä monestikaan ole. Työhyvinvoinnin johtamisesta tulee sitä haastavampaa, mitä enemmän työnteko hajaantuu ja monimuotoistuu. Miten palvelevat johtajat pystyvät suoriutumaan kunnialla vastuistaan? Uskomme, että avuksi tarvitaan uudenlaisia digitaalisia työkaluja.

Onneksi olemme jo nähneet ensimmäiset aallot digitaalisia työkaluja näihin tarpeisiin. Esimerkiksi pulssikyselytyökaluilla pystytään nopeuttamaan hyvinvoinnin tarkkailua. Tällä datan aikakaudella johtajat yleensä aloittavat kyselytyökaluista, joilla kyetään seuraamaan hyvinvointiin liittyvää metriikkaa kuten mitä tahansa muuta KPItä. Uskomme kuitenkin, että lähitulevaisuudessa tulemme siirtymään seuraavalle tasolle—datan keruusta johdon ja tietotyöläisten tukemiseen arjessa. Heillä on tarve ymmärtää omaa hyvinvointiaan ja tervettä työntekoa paremmin ja saada konkreettista tukea työn muokkaamiseen tätä tavoitetta kohti.

Hyvinvointiin panostavana palvelevana johtajana et ainoastaan auta tiimiäsi onnistumaan työssään, autat heitä menestymään kestävällä ja terveellä tavalla. Olemme Emooterilla kehittäneet tueksesi digitaalisia työkaluja työhyvinvoinnin seurantaan, siihen liittyvistä ilmiöistä oppimiseen sekä hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen arjessa.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat