Miten resilienssi voi auttaa tiimiäsi selviytymään vaikeista tilanteista?

17. syyskuuta 2020

Miksi osa tiimeistä pärjää paremmin tai pystyy reagoimaan nopeammin jatkuviin ja yllättäviin tilanteisiin? Kohtaamme jatkuvasti muutoksia ja haasteellisia hetkiä niin töissä kuin kotona. Nämä yllättävät tilanteet, kuten korona (COVID-19), ovat joskus äärimmäisen vaikeita tai haastavia. Jo nyt alkusyksystä 2020 on nähtävissä, että osa tiimeistä selviytyi tilanteesta nopeammin ja kuivemmin jaloin. Nämä tiimit pystyivät suuntaamaan energiansa tulevaisuuteen ja ratkaisujen pohtimiseen. Tiimin resilienssi on keskeinen syy tiimin parempaan suorituskykyyn ja nopeampaan reagointiin.

Mitä resilienssi on?

Resilienssi on käsitteenä monimuotoinen ja sille löytyy useita eri määritelmiä. Mitä resilienssi tarkoittaa työpaikalla? Resilienssi on sinun ja tiiminne kyky mukautua ja selviytyä (“bounce-back”) yllättävistä tai vaikeista tilanteista. Resilienssi on tiiminne kykyä uudistua ja joustavuutta kohdatessanne muutoksia.

Resilienssin muodostumiseen vaikuttavat niin yksilöön kuin tiimiin liittyvät tekijät. Resilienssin johtamisen ehdoton edellytys on kyky itsensä johtamiseen. Resilienssi muuttaa muotoaan ajan saatossa eli se on dynaaminen ominaisuus. Resilienssiä voi myös kehittää ja harjoittaa, kuten muitakin taitoja.

Meiltä kaikilta löytyy sisäisiä voimavaroja ja persoonallisuuden piirteitä, kuten optimismia. Meillä on myös ulkoisia resilienssiin vaikuttavia tekijöitä, kuten läheisiä ihmissuhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nämä edesauttavat resilienssin muodostumisessa.

Resilienttiä tiimin jäsentä voisi kuvailla henkilöksi, jonka minäkuva ja minäpystyvyys on vahva, hänellä on terve itsetunto, hyvä ongelmanratkaisukyky, myönteiset ihmissuhteet, usko asioiden paranemiseen sekä huumorintaju myös vaikeina hetkinä. Lisäksi he omaavat usein hyvät keskustelu- ja kuuntelutaidot.  

Miten resilientti tiimi toimii?

Resilientti tiimi kykenee sietämään, varautumaan ja mukautumaan epämukavaan ja odottamattomaan tilanteeseen tai ylipäätään muutokseen. Resilienssiä on nimenomaan kyky toipua joko omin avuin tai toisten avulla näistä yllättävistä takaiskuista tai ongelmista. Resilienssi on osin sisäsyntyistä, mutta on tärkeää huomata, että voitte oppia ja kehittää teidän resilienssitaitoja. 

Resilientit tiimit ovat myös hyviä mukautumaan. Mukautuminen uusiin odottamattomiin tilanteisiin, epävarmuuteen tai kriiseihin vaatii oppimisen aktivoitumista. Ärsykkeet, jotka aktivoivat stressihormonien toimintaa ja ohjaavat tiimin jäseniä tarttumaan tuumasta toimeen tilanteesta selvitäkseen, vaikuttavat myös ajatteluun ja tapaamme reagoida. Reaktiomme voi olla opittu, intuitiivinen tai jotakin siltä väliltä.

Millainen on resilientti tiimi?

Tiimiin ja työpaikkaan liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi myönteinen ja tukea antava lähipiiri. Lisäksi resilienttiä tiimiä tai työympäristöä kuvaa luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden ilmapiiri, kuten myös monia menestyneitä tiimejä tutkimusten perusteella. Resilienssin muodostumista tukee myös tiimin inklusiivisuus. Tiimin jäsenen pitää uskaltaa olla oma itsensä sekä kokea olevansa tärkeä osa tiimiä sekä tuntea kuuluvansa siihen. 

Positiivinen kasvun asenne helpottaa yksilön mukautumista tilanteeseen sekä tukee tiimiä heidän kohdatessaan yllättäviä tilanteita. Oikea tilannetietoisuus sekä haasteellisten ja vaikeiden tilanteiden rehellinen kohtaaminen ja niistä oppiminen tukee tiimin resilienssiä. Resilienssin kehittämisen kannalta olennaista on ymmärtää työpaikan ja henkilön itsensä vaikutus.

Miksi resilienssi on tärkeää tiimillesi?

Resilienssillä tarkoitetaan sitä, miten vastaatte tiiminä kohtaamaanne yllättävään vaikeaan tai haasteelliseen tilanteeseen. Tilanteiden muuttuessa myös yksilön resilienssikyky ja toisaalta keinot resilienssin kehittämiseen todennäköisesti muuttuvat. Hyvän resilienssin omaavan tiimin jäsenillä on keskimääräistä parempi kyky reagoida eri tilanteisiin. He myös murehtivat vähemmän ja toipuvat yllättävistä tilanteista nopeammin. 

Resilientit tiimit ovat myös maailmaa, trendejä, sidosryhmiään ja ympäristöään tarkkailevia ja ajattelevia toimijoita. He kykenevät muokkaamaan ympäristöään ja tekemään toisin kuin aiemmin. He myös oppivat nopeasti virheistään ja uusista tilanteista. 

Resilienssi myös vaikuttaa tiiminne jäsenten hyvinvointiin, jota voidaan esimerkiksi seurata ja mitata työn imulla. Resilienssin tiedetään vaikuttavan positiivisesti henkiseen työhyvinvointiin eli juuri työn imuun. Resilienssi auttaa myös kehittämään tiiminne tehokkuutta ja suoriutumista paineen alla. Kukapa ei haluaisi olla luovempi, terveempi ja tehokkaampi? 

Miten kehitän ja arvioin tiimin resilienssiä?

Miten tiimin resilienssiä voi kehittää tai harjoitella? Voin antaa muutaman esimerkin. Lisää suosituksia saat esimerkiksi tekemällä Emooterin sivuilla tiimin resilienssin arvioinnin. Kiitollisuuden osoittaminen ja palautteen antaminen kehittävät resilienssiä. Luokaa tiimiin tapa antaa palautetta toisillenne sekä pohtikaa miten voisitte myös osoittaa kiitollisuutta. Näillä on lähes kaikissa hyvinvoinnin tutkimuksissa todettu merkittävä vaikutus henkiseen hyvinvointiin. 

Resilienssiin liittyy kyky arvioida tilanne sekä reagoida ja päättää nopeasti toimenpiteistä yllättävän ja vaikean tilanteen muuttamiseksi. Tilannetietoisuutta ja reagointia voi harjoitella kuvittelemalla tai luomalla aitoja harjoittelutilanteita. Tiimi tai yritys voi harjoitella omaa reagointiaan kohdatessaan yllättäviä tilanteita. Tällainen voi olla vaikka kyberhyökkäys tai asiakkaan normaalia isompi reklamaatio tai muu kriisi. Pohdi, mikä voisi olla yllättävä ja haasteellinen tilanne sinun organisaatiossasi? 

Resilienssin selvittämiseen sekä yksilö- että tiimitasolla on useita tieteellisesti validoituja kyselyitä. Olemme toteuttaneet yhdestä tutkitusta kyselystä resilienssi-pikatestin tiimisi resilienssin arviointiin. Voit joko yksin tai yhdessä tiimisi kanssa arvioida teidän tiimin resilienssin tason. Kysely arvioi resilienssin tasoanne kolmesta eri ulottuvuudesta: 1) Yhdessä oppiminen, 2) Luovuus ja ratkaisukyky ja  3) Positiivinen asennoituminen (kasvun asenne). 

Tällä nopealla testillä voit arvioida, kuinka resilientti tiiminne voi olla kohdatessa yllättäviä tai haastavia tilanteita. Saat sähköpostiisi personoidun PDF -raportin arviosta sekä myös muutamia suosituksia resilienssin kehittämiseen tiimissänne jokaiseen kolmeen em. ulottuvuuteen.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat