Kuinka löydät tasapainon työn vaatimusten ja työn voimavarojen välillä?

3. syyskuuta 2018

Jokaisen meistä johtajana, esihenkilönä, asiatuntijana tai työntekijänä pitäisi sisäistää ja hyödyntää arjessamme työn vaatimusten - työn voimavarojen dynaamista mallia. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa huomioi sekä johtamisen että yksittäisen työntekijän tarpeet. Työn vaatimusten - työn voimavarojen mallin opetuksia hyödyntämällä voit parantaa työntekijöidesi ja organisaatiosi työn imua, työtyytyväisyyttä ja kehittää henkistä työhyvinvointia.

Mikä on Työn Vaatimukset - Työn Voimavarat (TV-TV) malli?

TV-TV mallia on kehitetty ja tutkittu 2000-luvun alusta lähtien. Alkuvaiheessa fokus oli burnoutin ja uupumuksen ennaltaehkäisemisessä. Tämän jälkeen mallin kehittämisessä ja tutkimustyössä on keskitytty positiiviseen psykologiaan ja työn imun kokemukseen. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti TV-TV mallin positiivisiin puoliin.

Työn vaatimuksilla tarkoitetaan niitä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia tekijöitä, jotka kuormittavat työntekijöitä fyysisesti tai henkisesti. Niillä on myös henkinen kustannus tai merkittävä taakka työntekijöille. Hyviä esimerkkejä ovat liian korkea työmäärä, tietokoneongelmat, kova työstressi tai asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävät henkisesti kuormittavat keskustelut

Työn voimavaroilla tarkoitetaan niitä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia tekijöitä, jotka; 1) auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, 2) vähentävät em. työn vaatimuksia ja niihin liittyviä (henkisiä ja taloudellisia) kustannuksia ja 3) ruokkivat henkilökohtaista kehittymistä, kasvua ja oppimista. Tarvitset työn voimavaroja, jotta selviydyt työn vaatimuksista. Mutta, ne ovat tärkeitä myös muuten. Hyviä esimerkkejä työn voimavaroista ovat autonomian kokemus, coaching, kollegan tai esihenkilön tuki, aikataulujen kontrolli sekä annettu ja vastaanotettu palaute.

Mielenkiintoinen ja tärkeä laajennus TV-TV malliin ovat sinun henkilökohtaiset voimavarasi. Niillä tarkoitetaan positiivista minä-kuvaa, mikä linkittyy resilienssin tunteeseen ja sinun henkilökohtaisen kyvykkyyden kokemukseen työtehtävistäsi ja -ympäristöstäsi. Tutkimuksissa on huomattu, että nämä ennustavat hyvää tavoitteiden asetantaa ja niiden saavuttamista, korkeaa motivaatiota sekä suorituskykyä. Ja ylipäätään yleistä tyytyväisyyttä (työ)elämään.

Henkilökohtaiset voimavarat (minäpystyvyys, optimismi, itsetunto) ennustavat korkeaa ja positiivista työn imua ja voivat ennaltaehkäistä uupumusta. Tutkimuksen mukaan työn voimavarat, työn imu ja henkilökohtaiset voimavarat saavat aikaan positiivisen itseään ruokkivan kierteen.

Työn tuunaaminen mahdollistaa henkilökohtaisen ja työssä kehittymisen

Työn tuunaamisella / muokkaamisella tarkoitetaan sinun mahdollisuuksia ja kyvykkyyksiä työn vaatimusten ja voimavarojen muuttamiseksi (esim. tavoitteet, odotukset, tehtävän sisältö), jotka perustuvat sinun vahvuuksiin ja toiveisiin. Työn tuunaaminen on tärkeä osa TV-TV mallia, koska sillä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia (ks. kuva alla).

Työtä voi TV-TV mallissa tuunata neljällä eri tavalla; 1) Lisäämällä työn voimavaroja, 2) lisäämällä työn sosiaalisia voimavaroja, 3) lisäämällä positiivia haasteita (=työn vaatimuksia) töissä ja 4) vähentämällä negatiivisia työn vaatimuksia. Tutkimuksen mukaan työn tuunaaminen korreloi positiivisesti työn imuun, työllistyvyyteen sekä suorituskykyyn. Kerromme työn tuunaamisesta lisää myöhemmissä blogeissa.

TV-TV malli vaikuttaa dynaamisesti

TV-TV malli vaikuttaa meissä kahteen toisistaan lähes riippumattomaan processiin; 1) terveyden heikkenemiseen ja 2) motivaatioprosessiin. Työn vaatimukset ennakoivat uupumusta, psykosomaattisia terveyshaasteita ja toistuvia rasitusvammoja fyysisten vaatimusten kohdalla. Työn voimavarat ennakoivat vastaavasti työstä nauttimista, motivoituneisuutta ja positiivista työn imua eli henkistä työhyvinvointia.

Näiden vaikutusten taustalla on se, että työn vaatimukset kuluttavat energiaa ja vaativat sinulta (henkistä) työtä. Työn voimavaroja tarvitaan täyttämään sinun päivittäiset psykologiset tarpeesi, kuten autonomian ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen ja kyvykkyytesi suoriutua päivän töistä. TV-TV malli toimii tutkimusten perusteella dynaamisena mallina, joka vaikuttaa mahdollistavasti, estävästi sekä välittävästi työn vaatimusten ja voimavarojen välillä.

Käytännön vaikutukset

Tutkimuksen mukaan on neljä tapaa, joilla voidaan vaikuttaa (kehittävästi) työntekijöiden päivittäiseen arkeen ja rutiineihin. Voit vaikuttaa vähentämällä työn vaatimuksia tai lisäämällä työn voimavaroja. Ja voit tehdä tämän joko yksilö- tai organisaatiotasolla.

Ensiksi, työt voidaan suunnitella uudestaan. Töiden suunnittelu (job redesign) on yleensä ylhäältä alas johdettu prosessi. Yleensä tämä tarkoittaa käytännössä organisaatiotasoisia muutoksia tai merkittäviä töiden ja tehtävien muutosta. Samalla on usein mietittävä myös organisaation prosessit uusiksi. Yksi hyvä keino töiden uudelleen suunnittelemiseksi on analysoida, mitkä tehtävät tuottavat aidosti arvoa asiakkaalle. Tämä arvovirtojen kuvaaminen auttaa työntekijöitä myös keskittymään asiakkaisiin.

Toiseksi, voit tukea ja antaa mahdollisuuden työntekijöillesi työn tuunaamiseen. Työntekijät vaikuttavat positiivisesti toisiinsa. On siis mahdollista ja suositeltavaa luoda turvallinen työn tuunaamisen ympäristö. Tämä kehittää koko organisaatiota seuraavalle tasolle sekä kehittää muutoinkin psykologista turvallisuutta.

Kolmanneksi, varmistu siitä, että tarjoat työntekijöillesi riittävän valmennuksen (coaching, muutosjohtaminen, ongelmanratkaisukyvyt, tekniset kyvyt, jne.) päivittäisten tehtävien hoitamiseen. Muista myös, että kohtaamme nopeutuvassa tahdissa sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, joihin meidän tulee reagoida yksilöinä tai organisaationa.

Neljänneksi, voit pyrkiä kehittämään työntekijöitä ja heidän osaamistaan perustuen heidän vahvuuksiin. Työn imun kokemus riippuu henkilön omista vahvuuksista ja työn vaatimuksista. Mitä enemmän työntekijät pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan, sitä suurempi on heidän minäpystyvyys eli usko omiin kykyihin. Esihenkilöiden ja HR:n on hyvä etsiä luovia ratkaisuja vahvuuksien tunnistamiseksi sekä miten yksilöt ja organisaatio voivat parhaiten hyötyä kunkin henkilön preferensseistä ja vahvuuksista.

Yksi ylimääräinen käytännössä vältettävä asia on liian korkeiden työn vaatimusten negatiivinen kierre.

Korkeammat työn vaatimukset  → Korkeampi burn-out riski → Korkeammat työn vaatimukset (uupumisen johdosta)

Kun henkilöllä ilmaantuu burnoutin tai uupumuksen oireita alkavat normaalitkin työn vaatimukset tuntua ylitsepääsemättömiltä. Tämä johtaa entistä huonompaan tilaan. Kun sinulla ei ole voimavaroja selviytyä päivästä, on myös vaikea pyristellä irti negatiivisesta uupumuskierteestä. Paras keino hypätä tästä kierteestä pois, on vahvistaa työn ja henkilökohtaisia voimavaroja. Yleensä tähän tarvitaan esihenkilön, coachin tai HR:n tukea ja opastamista.

Kuinka voit varmistaa organisaatiosi suorituskyvyn ja kehittymisen?

  1. Mahdollista ja kouluta työntekijät tuunaamaan työtään. Tämä lisää työn ja henkilökohtaisia voimavaroja ja vähentää työn vaatimuksia.

  2. Työn tuunaaminen läikkyy sekä töissä että vapaa-ajalla henkilöltä toiselle.

  3. Työn vaatimukset - työn voimavarat on dynaaminen malli. Meidän kaikkien olisi hyvä ymmärtää sen vaikutukset meihin ja tuoda se osaksi päivittäisiä rutiinejamme. Tämä lisää meidän kokemaa työn imua ja johtaa positiivisiin lopputuloksiin suorituskyvyssämme ja (työ)hyvinvoinnissamme.

  4. Työn vaatimusten jatkuva kasvattaminen johtaa korkeaan burnout riskiin. Muistetaan olla itsellemme ja toisillemme myötätuntoisia työkuorman ja työn vaatimusten osalta. Näin vältämme työn vaatimusten ja uupumisen negatiivisen kierteen.

  5. Työn tuunaamisen lisäksi joskus tarvitaan ylhäältä alas johdettuja muutoksia. Yksi keino on organisaation ja tehtävien uudelleen suunnittelu. Näin voimme varmistua työn ja henkilökohtaisten voimavarojen lisäämisestä ja työn vaatimusten vähentämisestä. Muistathat kuitenkin osallistaa työntekijät mukaan keskusteluun!

Main source

Bakker, Arnold & Demerouti, Evangelia. (2014). Job Demands-Resources Theory. Wellbeing: A Complete Reference Guide. 3. 37-64. 10.1002/9781118539415.wbwell019.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat